Belépés az oldalra
 
 
 
Társadalmi szerepvállalás

CSR MEMORANDUM

2005. augusztus 18-19.
Budapest

A Magyar Szóvivők Egyesülete és a PRime Magyarország (az Európai Public Relations és Kommunikációs Diákok Szövetségének magyarországi tagozata) a 2005. augusztus 18-19-én „A jövő felelős útja" (Responsible way of the Future) címmel Budapesten megtartott nemzet közi szakmai konferencia záródokumentumaként, az aláírókkal, mint egyetértőkkel közösen a következőket fogadják el, és egyben ajánlják is azokat a kormányzat, a szakmai szervezetek és a sajtó műhelyei és munkatársai számára:

 

 1. A gazdaság és a társadalom szereplőinek egyre erősödő felismerése szerte a világon, hogy a jövőben az üzletmenet egyre kevésbé tartható fenn változatlan formában. En nek okai összetettek, alapvetően a múltban gyökereznek, de közéjük sorolhatjuk a je len mulasztásait, a közömbösséget, és mindenekelőtt a felelőtlen üzleti magatartást is.
 2. Számos kifejezés látott már napvilágot a vállalati magatartás problematikájának le írá sára, melyekben a „vállalat" fogalmát szélesen értelmezik: olyan szervezetként azo no sítva, amely tőzsdén jegyzett, magán, vagy a non-profit széférában működő is lehet. A Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása (CSR) a leguniverzálisabban elfogadott ter minus a vállalati magatartás leírására, és elfogadjuk ehhez a nyilatkozathoz.
 3. A CSR az Európai Bizottság legutóbbi definiálása szerint magába foglalja a munka vál lalói jogokat, a környezetvédelmet, az egészségvédelmet, az emberi jogokat, a kor rupció-elle nes séget és az üzleti etikát. A CSR ezen vállalatokat érintő területek „gon dozását" jelenti, vagyis azt, hogy a vállalkozások felelős módon tevékenykednek, üz let menetük és mindennapi mű kö désük során figyelembe veszik, sőt tudatosan előse gítik a társadalmi problémák megoldását. A CSR fenti területei Magyarországon is olyan probléma-területeket je len tenek, melyek gazdasági, társadalmi és szakmai erőfe szí téseket igényelnek

A CSR nem csupán egy divatos jelszó, hanem egy újszerű szemlélet!

 1. Sok országban a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása kifejezést a filantróp tevé keny ség leírására használják. A filantrópia, amely kimondottan a felsővezetők, és a me nedzsment érdekeit tükrözi, a Vállalatok Társadalmi Befektetésévé (Corporate So cial Investment = CSI) vált, vagyis olyan értékké, amely a szervezet elismert hír nevét gazdagítja. Kezdetben a CSI és a CSR kifejezéseket szinonimaként használták. Ma már e kifejezések eltávolodtak egymástól. A CSI megmaradt a társadalmi aktivitások ba történő befektetésekkel összefüggésben, stratégiai filantrópia jelentéssel; míg a CSR tágabban értelmezve válaszol a TBL (Triple-Bottom-Line = háromoldalú elem zések) elvárásokra. Ez a „3P" - Profit, People, Planet (Profit, Emberek, Föld) - vagy a pénz ügyi szakemberek nyelvén fogalmazva: a szervezet gazdasági, társadalmi és kör nye zeti teljesít ménye.

A CSR nem filantrópia, nem egyszerűen szponzoráció, hanemfelelős gondolkodás és felelős magatartás.

A két fogalom közötti különbséget érzékelteti a több ezer éves kínai mondás: „Ha egy ember enni kér tőled, halat adsz neki. De, ha igazán szereted, megtanítod halászni!" 

 1. A CSR arról szól, hogy egy szervezetben hogyan foglalkozik a menedzsment a fenn tartható irányhoz kapcsolódó kockázatokkal (risk management), akár pénzügyi, ter mé sze ti erőforrás, humán, társadalmi vagy akár infrastrukturális vagyont birtokolnak is. Egy jó menedzsment látható, hiteles és hosszantartó bemutatása eredményezi a legiti má ciót. A legitimáció vagy a működés elfogadtatása, mind fontosabbá válik akkor, ami kor a vállalati felfogások és a rossz vállalatvezetési gyakorlatok a mohóságot, a kapzsiságot, az önelégültséget, a szervezeti arroganciát, az érintettség tudomásulvé te lé nek hiányát, valamint a dolgozói jólét (vizsgálatának) mellőzését vagy nélkülözhető ségét demonstrálják.
 2. A pénzügyi célokra irányuló tradicionális fókusz továbbra is kritikus marad, de az ér dekgazdák által érzékelt etikai, politikai, társadalmi és környezeti elvárások stratégiai fontosságúvá válnak. Ezek az elvárások visszatükröződnek a szervezet hírnevében, ami pedig hatással van a társadalom értékrendjére. 
 3. Napjaink vezetői szerint a hírnév-kockázat sokkal nagyobb, mint az irányítási, termék vagy stratégiai kockázatok. Ezért a józan CSR a hírnév-kockázatok menedzseléséről szól. A gyakorlatban ez az új üzleti paradigma fog valós különbséget tenni a sikeres és a sikertelen szervezetek között.  
   
 4. A CSR széleskörű hazai gyakorlatának megteremtéséhez elengedhetetlen mind a mé dia, mind a kormányzati szervek munkatársainak ismeretbővítése és szemléletformá lása. Átütő sikert egyik nélkül sem lehet elérni Magyarországon. A magyar gazdaság fejlettsége és tőkeviszonyai jelentősen eltérnek ma még Nyugat-Európa jellemzőitől. Ezért a profit volumene és -kilátásai sokkal nagyobb súllyal esnek latba a magyar me nedzsment gondolkodásában, mint a fejlett ipari országok gyakorlatában. Ez ellent mond a CSR nemzetközi trendjének, sajátosan nehézzé teszi a hazai fejlesztés munka folyamatát és erőfeszítéseit.   
   
 5. A CSR a kommunikációnak teljesen új területét, új szakmai kihívást jelent. A CSR kommunikációja nem csupán „egy pr-es feladata" vagy egy szimpla feladat a felső vezetés és a menedzsment számára. A mai üzleti környezetben a CSR egy olyan nehéz feladat: amit nehéz mellőzni, nehéz menedzselni; és nehéz lesz azoknak a cégeknek is életben maradniuk, akik rosszul csinálják. 
   
 6. A CSR kihívásokra adott válaszunkat a 7R ábra összegzi, ami a gyakorló kommuniká tor szemszögéből mutatja be a folyamatot.

 11.    A sikeres CSR kommunikáció a következőket igényli:

 • A szervezet vezetőinek elkötelezettségét és azonosulását,
 • Az érték alapú üzletvitel előirányzásának tiszta, világos, érthető kinyilvánítását az érdekgazdák felé,
 • A kölcsönösen előnyös kapcsolat fejlesztése dialógusokon keresztül és partneri viszonyban,
 • Megfelelő információt, mind a kézzelfogható és mind a kézzel nem fogható dolgok esetében,
 • Az érdekgazdák nézeteinek visszacsatolását, formális és informális méréseken és kutatásokon keresztül, a kétirányú csatornákat kihasználva,
 • Elegendő emberi erőforrást, az idő és a pénz találkozását a szervezet CSR céljaival.

 

12.    Ennek megfelelően, a CSR kommunikációnak el kell kerülnie:

 • A kozmetikázást és a zöldre festést (green-washing)
 • A túlígérgetést és az alulteljesítést
 • Az önös, az érdekgazdákkal való konzultáció nélküli beszámolás.

13.    Hisszük azt, hogy a CSR a legjobb eszköz a szervezet humánussá tételéhez.

14.    Jelen Memorandum aláírói vállalják, hogy a jövőben közösen kidolgozzák és fejlesz tik a CSR kommunikáció szakmai elveit és gyakorlatát, illetve kezdeményezik az Európai Parlament által elfogadott CSR Green Papert (Zöld Könyv) szellemében a hazai jogszabályok analóg fejlesztését az alábbi területeken:

 • munkavállalói jogok,
 • környezetvédelem,
 • egészségvédelem,
 • emberi jogok,
 • korrupció-elle nes ség és
 • üzleti etika.

 

15.    A jelen konferenciát rendező szervezetek kezdeményezik a hazai kommunikációs szak mai szövetségek felé a CSR kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos közös mű helymunkát és kooperációt. Már a közeljövőben - delegált alapon - közös munkabi zott ságot hoznak létre, és közös munkaprogramot dolgoznak ki.

 

16.    Jelen szakmai kezdeményezés a konferenciával nem zárulhat le. A CSR szellemiség, magatartás és kommuni ká ció hazai elterjesztése és fejlesztése érdekében a jelen össze fogás nyitott, ehhez minden olyan vállalkozás, szövetség vagy szervezet csatlakozhat, mely a CSR jelen Memorandumban foglalt felfogásával és szellemiségével egyetért, és azt saját területén adaptálni, fejleszteni vagy támogatni kívánja.

 

Budapest, 2005. augusztus 19.

Dr. Orodán Sándor
Magyar Szóvivők Egyesülete
Elnök

Szeles Gábor
PRime Magyarország
Elnök                                                     

A Memorandum hiteléül:

Göran Sjöberg
IPRA Past President & Member Emeritus                                                                  

Charles van der Straten Waillet
IPRA President

 

KERESÉS (google)
 

SZÓVIVŐK NÉV SZERINT
CÉGEK / SZERVEZETEK
 


 
Impresszum Kapcsolat